Kursusprogram for onsdag og torsdag

Kulturskoler i Nordjyllands kursusuge 2019

OBS: alle kurser afholdes på Nordkraft i Aalborg enten kl 9-12 eller kl 13-16. Der serveres frokost for alle deltagere kl 12-13. Lokale og klokkeslæt vil fremgå, når I får besked om optagelse på kurserne. 

Ved tilmeldingen skal du ønske 1-2 første-prioriteter per dag. Der udover skal du ønske 1-2 anden-prioriteter i det tilfælde, at en af dine første-prioriteter er overtegnet. Dine anden-prioriteter skal IKKE være overlappende med dine første-prioriteter.

 

Soloundervisning – udfordringer og nytænkning – onsdag 2. januar

Instrumentalundervisning (instrument og sang) er et selvstændigt område med sin egen didaktik og sine særlige udfordringer og muligheder i dagens musikskole mellem tradition og nytænkning. Vi vil tage en nogle eksempler på nye tilgange op – hvad ligger der af tanker bag dem og hvordan omsættes de. Vi afprøver noget af det dem med hinanden og diskuterer det på tværs af fag.

Om Finn Holst:
Finn Holst, ph.d. og ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han Har en baggrund som musikskolelærer, folkeskolelærer, fagkonsulent og seminarielærer og underviser i musikpædagogik og -didaktik på DPU og DKDM. Forskningsområder er musikundervisning i musikskole og folkeskole samt de musikpædagogiske uddannelser hertil og udvikling af undervisningsformer og nye undervisningsmiljøer i tværinstitutionelle samarbejder herunder mellem musikskole og folkeskole. Finn Holst har udgivet en lang række artikler og rapporter på disse områder (se også www.finnholst.dk), og en ny bog om musikdidaktik forventes at være klar til foråret (Hans Reitzels Forlag). Aktuelt arbejder han med en række forsknings- og udviklingsprojekter om nye læringsmiljøer og undervisningsformer og har bidraget til et flerårigt arbejde for Statens Kunstfond om børn- og unges møde med kunst og kunstneriske partnerskaber i den åbne skole.

Den gode elevsamtale – onsdag 2. januar

Dette oplæg er et kærligt ”frispark” til den traditionelle musikskoleundervisnings arbejde med relation, kommunikation, motivation og præstation.

Kurset henvender sig specifikt til musikskoleundervisere – både inden for solo, hold og kor.
Formålet er at inspirere til håndtering af en lang række udfordringer i undervisning, vi alle møder før eller siden:

·       At give elever ejerskab – fra start.

·       At (turde) stille krav til elever – hvordan og hvorfor?

·       At fastholde elever i en udviklingsproces – også når det er svært.

·       At motivere elever, der hurtigt giver op.

·       At imødegå præstationsnervøsitet.

·       At arbejde med den enkelte i fællesskabet (f.eks. holdundervisning).

·       At håndtere forældre, der blander sig i undervisningen.

·       At håndtere holdundervisning, når elever er på (for) forskellige niveauer.

·       At håndtere forskellige elevtyper: de nervøse, generte eller urolige elever; de dygtige (men ”dovne”) elever, de perfektionistiske elever eller elever med personlige problemer.

På kurset gives ”hands-on” redskaber, den enkelte lærer kan blande med det, han/hun normalt gør, når der opstår et behov.

Kurset tager bl.a. afsæt i den nyeste viden inden for hjerneforskning i forhold til at kommunikere på en måde, der giver resultater.

·      Forskellen på at stille åbne og lukkede spørgsmål.

·      Forskellen på envejs- og tovejskommunikation i musikundervisning og forældresamarbejde

·      At arbejde med elevens præstationsforventninger.

·      Aktiv lytning og kunsten af stille de rigtige spørgsmål – på det rigtige tidspunkt.

·      At inddrage eleven i målsætninger – uden at det bliver ”hva’ syn’s du selv”!

·      At lave forventningsafstemninger.

·      Andet…

Vi veksler mellem oplæg, diskussioner og træning i praksis.  Der er altså tale om et praktisk anlagt kursus, hvor deltagernes egne erfaringer, problemstillinger og/eller ønsker om redskaber til konkrete situationer i høj grad inddrages.

 

Om Linda Vilhelmsen:
Oplægsholder Linda Vilhelmsen er AM’er, musikskolelærer ved RKM gennem 20 år, seminarielektor i musik, cand. pæd. mus og ID-coach med speciale i undervisning, læring og udvikling. Hun er forfatter til 12 bøger, artikler og andre udgivelser – herunder forfatter og komponist til mange børne-/voksensange m.v.  Desuden er hun foredrags-/kursusholder for musikskolelærere, korledere, lærere, pædagoger, professionshøjskoler, konservatorier m.v.

Motivationstyper hos børn – onsdag 2. januar

OBS kurset er fuldt booket

Det kan være forskelligt, hvad der motiverer den enkelte. Nyere motivationsforskning peger således på mindst fem forskellige mulige motivationstyper, når det gælder børn og unge i forskellige læringssammenhænge.

På workshoppen præsenteres I for motivationsbegrebet og forskellige motivationsorienteringer, og vi sætter motivationsbegrebet ind i en didaktisk og pædagogisk kontekst – fx jeres. Desuden skal vi tale om, hvordan underviseren kan planlægge undervisningen med fokus på motivation.

Vi kommer på workshoppen til at tale om:

·       Hvad er motivation?

·       Hvordan kan den læringsansvarlige planlægge undervisningen med fokus på motivation?

·       Hvordan kan der undervises med fokus på fordybelse og progression, således elevernes motivation fastholdes og stimuleres?

·       Hvilke metoder og strategier kan vi anvende, så eleverne oplever mening og læringssult?

Workshoppen vil være en kombination af oplæg om teori på området, inddragelse af deltagernes viden, erfaringer og refleksioner samt praktiske eksempler.

 

Om Dorthe Munk:

Workshopholder Dorthe Munk er adjunkt ved UCN act2learning Pædagogik & Læring, folkeskolelærer og master i læring og læreprocesser. Dorthe har en baggrund som lærer i folkeskolen inden for almenområdet, hvor hun har arbejdet med elever fra både indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. På UCN arbejder hun især inden for områderne læring, didaktik, evaluering og samarbejde.

Neuropædagogik – onsdag 2. januar

Peter Abrahamsen vil præsentere et helt nyt perspektiv på arbejdet med musik i den pædagogiske praksis. Nyere neurovidenskabelig forskning tyder nemlig på, at musik har en langt vigtigere betydning for mennesker end blot at være tilfældig underholdning, en pædagogisk aktivitet eller i bedste fald en kunstnerisk udtryksform. Musik betragtes nemlig som et parallelt sprog til det talte sprog, som mennesker bruger til at afstemme sig emotionelt og socialt med hinanden. Herudover er der neurovidenskabeligt belæg for at musikken kan fremme læring på en lang række områder.

 

Om Peter Abrahamsen:
Peter Abrahamsen er lektor i musik ved pædagoguddannelsen UCN og uddannet cand.phil i musik AAU 1988, herefter videreuddannelse og kurser i psykologi, pædagogik og didaktik. Han har været ansat på Hjørring seminarium (nu UCN) siden 1994 og har undervist på højskole, musikskoler, aftenskole, fritidscenter, pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, Bachelor i Natur – og Kulturformidling, efter- og videreuddannelse, og Neuropædagogisk Kompetencecenter.

Børn med særlige udfordringer – torsdag 3. januar

I hverdagen som underviser på en kulturskole møder man elever med mange forskellige typer af udfordringer. Dette kursus tager udgangspunkt i nogle af de diagnoser, som undervisere kan møde hos elever i alle aldre:

·       ADHD

·       ADD

·       Den velfungerende del af Autismespektrum-forstyrrelserne

·       Visse former for angst, især socialangst og OCD.

For at få en forståelse for de forskellige problematikker gennemgår jeg først de fire diagnoser – hvad vil det fx sige at have ADHD? Dernæst ser jeg på, hvilke vanskeligheder, der kan opstå ud fra diagnoserne – hvorfor står Karla og falder i staver, mens hun skal forestille at synge med i koret? Hvordan kan det være, at Knud bare aldrig hører efter, hvad læreren siger? Hvorfor kommer Valdemar altid i konflikt med de andre? Og hvorfor kan du aldrig få Jette til at vise de andre, hvad hun har lært?

Er det bare irriterende adfærd, eller kan der være en god grund til, at eleverne opfører sig, som de gør? Formålet med at kigge på diagnoserne er at få en forståelse for, hvad der kan være i spil. Uanset om du har en elev med en af de fire diagnoser, eller om det bare er noget, der ligner, kigger vi undervejs på, hvordan du som underviser helt konkret kan gøre det lettere for disse elever at trives og lære.

Undervejs vil det være muligt at bringe sine egne erfaringer eller spørgsmål på banen.

 

Om Rikke Koudahl:
Rikke Koudahl er uddannet folkeskolelærer, efterfølgende cand.psych. Hun er privatpraktiserende psykolog med speciale i børn og unge, og dermed med stor erfaring indenfor både udredning og behandling af børn og unge med de fleste typer af vanskeligheder. Hun holder jævnligt foredrag og oplæg og har desuden et stort kendskab til kulturskolelivet, både som forælder til tre kulturskoleelever gennem knap 20 år og som mangeårig bestyrelsesformand for Mariagerfjord Kulturskole.

Børns psykologiske perspektiv – torsdag 3. januar

OBS kurset er fuldt booket

Vi skal på kurset tale om, hvordan den læringsansvarlige voksne kan planlægge og tilrette undervisning til indskolingselever. Det vil vi gøre igennem et særligt fokus på følgende spørgsmål:

·       Hvad kan vi forvente af elever i indskolingen?

·       Hvad kan vi gøre for at motivere elever i indskolingen?

·       Hvordan kan vi hjælpe eleverne til at være indstillet på, at man må øve sig for at blive bedre?

·       Hvordan kan vi tilrette læringsøjeblikke sådan, at eleven oplever mestring og progression?

Kurset vil være en kombination af teoretisk viden igennem oplæg, inddragelse af praktiske eksempler samt løbende opgaver og refleksioner til deltagerne.

 

Om Anne Hejgaard:
Kursusholder er Anne Hejgaard, adjunkt ved UCN act2learn Pædagogik & Læring, folkeskolelærer og cand.pæd.pæd.psyk. Anne har en baggrund som folkeskolelærer såvel indenfor almen- som specialområdet, flerårig erfaring som inklusionsvejleder, underviser, kursusholder og konsulent.

Klasseledelse – torsdag 3. januar

Med dette kursus sættes fokus på klasseledelsespraksis. De overordnede formål med kursus er:

·       At I får ny viden om og nye perspektiver på klasseledelsesarbejdet.

·       At I udveksler viden om og erfaringer med at udøve klasseledelse.

·       At inspirere til jeres refleksioner over egen klasseledelsespraksis.

Program (med forbehold for ændringer):

·       Hvad er klasseledelse? Og hvad ved vi om det? Oplæg v/Helle

·       Dvd-klip, analyse i plenum

·       Arbejde med case

·       Øvelse til fremtiden: Beskrivelse af et indsatsområde i forhold til egen klasseledelsespraksis

·       Opsamling og spørgsmål

 

Om Helle Plauborg:

Helle Plauborg er oprindelig uddannet lærer og har – efter at have arbejdet som lærer – brugt en stor del af sin arbejdstid på at observere undervisning primært i grundskolen. De sidste godt og vel 10 år har hun forsket i klasseledelse.

Kunsten at få talent til at vokse – torsdag 3. januar

Talentudvikling er lige så svært som det er spændende. Det er også et område, hvor der ofte er langt fra den videnskabeligt producerede viden til den levede praksis.

I denne workshop vil vi tage fat i talentudvikling med inspiration fra sportens verden. Via en blanding af oplæg, små øvelser og diskussioner vil vi nå ind omkring:

·       Hvad er talent, og hvordan påvirker vores forståelse af talent hvordan vi løser vores opgaver som underviser, træner, leder mm.

·       Hvad siger videnskaben om talentidentifikation og dosering af træning?

·       Hvad er et godt talentudviklingsmiljø?

·       Hvad er god talentledelse, og hvordan opbygger man en stærkt talent-kultur?

·       Hvad er en god talent-mentalitet? Hvad er mental styrke hos unge talenter og hvordan kan vi støtte op om, at de unge udvikler denne styrke?

 

I fællesskab – men med deltagerne som eksperter – vil vi diskutere i hvilken grad og hvordan vi kan oversætte viden og erfaring fra sporten til kulturens domæne. Under alle omstændigheder er god talentudvikling altid en kunst.

 

Om Kristoffer Henriksen:
Kristoffer Henriksen arbejder med talentudvikling i sportens verden – både som forsker på Syddansk Universitet og som sportspsykolog i Team Danmark. Han arbejder med at bygge bro mellem videnskab og praksis. Et nøgle fokus i hans forskning har været at løfte blikket fra det enkelte talent til det gode talentudviklingsmiljø.