KiN står for Kulturskoler i Nordjylland

KiN varetager de nordjyske musik- og kulturskolers interesser og er initiativtager til en række tværkommunale fællesaktiviteter. Det tæller blandt andet en talentweekend for de lokale skolers talentelever, Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester, og en årlig kursusuge/dage for alle underviserne. KiN giver dermed sine medlemsskoler større udsyn, flere muligheder og mere gennemslagskraft.
Hvem er vi?
Kulturskoler i Nordjylland (KiN) er en interesseorganisation for de nordjyske musik- og kulturskoler. Vi fungerer som en paraply for skolernes individuelle arbejde og som platform for fælles projekter og interesser. Kulturskoler i Nordjylland er drevet af vision, viden og værdier, som rækker ud over den daglige praksis på de enkelte skoler. Målet er at udvikle kulturskoleområdet til gavn for eleverne og for Nordjylland generelt. Samarbejdet i KiN står på tre ben: Det vidensbaserede, det politiske og det praktiske. Det vidensbaserede står for den viden, vi sammen besidder og konstant udvikler og udveksler. Det politiske er den styrke, vi får af at løfte i flok og kommunikere med én samlet stemme. Disse to ben skal danne de bedste mulige betingelser for, at vi får konkretiseret vores vision og værdier; nemlig i arbejdet med det praktiske aspekt, som primært er dér, vi når vores elever – både på et fælles KiN-niveau og på de enkelte skoler.
KiNs værdigrundlag
Kulturskoler i Nordjylland hviler på værdierne fællesskab, identitet og engagement. De aktiviteter vi udbyder, giver vores elever – børn, unge og voksne – mulighed for at være kreative, reflekterende mennesker. Vores værdier baserer sig på det fællesskab og den mangfoldighed, der opstår i det kunstneriske og kulturelle møde mellem mennesker.
KiNs vision
Målet er at udvikle kulturskoleområdet til gavn for eleverne og for Nordjylland generelt. Dette sker gennem udviklingen af vores elevers kompetencer: I vores fælles (KiN-)projekter oplever eleverne sig selv som deltagere i forpligtende fællesskaber og som en del af noget større. Igennem de fag, vi udbyder, giver vi eleverne redskaber til at udvikle egen identitet og opnå en livslang nysgerrighed på kunst, kultur og kreativitet. Dette opnås igennem engageret deltagelse, hvor det personlige og det relationelle udvikles. Ved denne deltagelse har eleven mulighed for at udvikle en række både faglige, sociale og intrapersonelle kompetencer. Udviklingen af faglige kompetencer omfatter håndværksmæssige færdigheder samt evnen til at tænke kreativitet og omsætte det i et skabende, personligt udtryk. Ved engageret deltagelse i aktiviteterne opnår eleven relationelle kompetencer samt kompetencer i at udvise rummelighed, disciplin og indlevelse. At tilegne sig kunstneriske kompetencer kræver tid, og i denne proces tilegnes også personlige kompetencer såsom empati, vedholdenhed og fordybelse samt evnen til at reflektere over egne og andres handlinger og rolle i et fællesskab.
Det operationelle plan
For at indfri vores vision er Kulturskoler i Nordjyllands målsætning at arbejde for, at området bliver ved med at være attraktivt for nye elever, nye projekter og nye investeringer – vi ser kulturelle tilbud som en investering i det enkelte
menneske og i samfundet som helhed.Outreach og kapacitetsopbygning
Vores fokusområder for at opnå vores vision, er outreach og kapacitetsopbyging.

Outreach definerer vi som aktiviteter og tiltag, hvor kulturskolen når ud til nye eller i forvejen underrepræsenterede målgrupper. Det kan både dreje sig om helt nye elever eller nye måder at nå ud til eksisterende elever.

Kapacitetsopbygning definerer vi som en maksimering af kulturskolernes samlede professionelle kapital, bestående af social kapital, human kapital og beslutningskapital. Social kapital er den egenskab, der sætter arbejdspladsen i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne det, er det nødvendigt med samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af oplevet tillid og retfærdighed. Human kapital betyder, at man oplever sig selv som kompetent og sit arbejde som menigsfyldt samt at man løbende udvikler sine kompetencer og får sparring og støtte fra kollegaer og nærmeste leder. Beslutningskapital handler om den enkeltes og fællesskabets evne til at træffe gode beslutninger – om professionel dømmekraft. Beslutningskapital betyder, at man er gode til at dele viden og erfaringer med hinanden, har fælles kriterier for høj kvalitet samt generelt oplever, at der er opbakning og enighed, når der træffes beslutninger.

 

KiN kommunikerer via hjemmesiden her, via Facebooksiden og i KiNs nyhedsbreve. Du kan se en video om, hvad Kulturskoler i Nordjylland er her.

Der er mange forkortelser at holde styr på i dette regi. Derfor har KiN også lavet en ordbog over KiN-relaterede forkortelser (OOKRF), som du finder her.